Data contribution hub

Feature Property
Document name Municipal planning framework 2014
File size 264.0 KB
Layer name rammer_htk2014_translated
Coordinate reference system European_Terrestrial_Reference_System_1989
PROJCS ETRS89 / UTM zone 32N
AUTHORITY EPSG
SPHEROID GRS 1980
UNIT metre
Uploader comments

There are 283 items, 10 general uses (column gen_anv_te):
Blandet bolig og erhverv, Mixed housing and business
Danish, English
Blandet bolig og erhverv, Mixed housing and business
Boligomrde, Residential area
Erhvervsomrde, Business area
Omrde til offentlige forml, Area for public purposes
Rekreativt omrde, Recreational area
Tekniske anlg, Technical facilities
Landomrde, Land area
Sommerhusomrde, Vacation home area
Andet, Other
Centerformål, Center

AND 35 specific uses (this one is too detailed → doesn’t work for legend)

View raw data
     PROJCS["ETRS89 / UTM zone 32N",
  GEOGCS["ETRS89",
    DATUM["European_Terrestrial_Reference_System_1989",
      SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,
        AUTHORITY["EPSG","7019"]],
      AUTHORITY["EPSG","6258"]],
    PRIMEM["Greenwich",0,
      AUTHORITY["EPSG","8901"]],
    UNIT["degree",0.0174532925199433,
      AUTHORITY["EPSG","9122"]],
    AUTHORITY["EPSG","4258"]],
  PROJECTION["Transverse_Mercator"],
  PARAMETER["latitude_of_origin",0],
  PARAMETER["central_meridian",9],
  PARAMETER["scale_factor",0.9996],
  PARAMETER["false_easting",500000],
  PARAMETER["false_northing",0],
  UNIT["metre",1,
    AUTHORITY["EPSG","9001"]],
  AXIS["Easting",EAST],
  AXIS["Northing",NORTH],
  AUTHORITY["EPSG","25832"]]
    
 • Check general info
 • Classify columns
 • Verify metadata
You are not logged in. Please log in to work on this task.
Back to overview
 • ID
 • Uploaded by
  Cecilie Glarborg
 • Type
  Polygon
 • Properties
  27
 • Items
  283
 • Assigned to
  Carolin Bellstedt

Shapefile content

Only the first 100 items are shown. In total, there are 283 items in your shapefile
plannavn plannr planstatus statusteks distrikt anvgen gen_anv_te anvspec spec_anv_t zone beskrivels fzone formaal_te bebygpct_o bebygpctaf m3_m2_o maxetager_ maxbygnhjd notomranv_ notbebygom notophold_ notinfras_ parkering_ stationsna detailhand htk_id area_ha
Erhvervsomrde 2490 3.0 Vedtaget Høje Taastrup by 31.0 Business area 3120.0 Lettere industri 4.0 Byzone og landzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 60.0 2 3 12 Området anvendes til erhvervsformål: Fremstillings-, værksteds- og lagervirksomheder og transportrelaterede virksomheder, men ikke egentlige transportvirksomheder. Andelen af etageareal til administration skal udgøre mindre end 40 % for den enkelte virks Bebyggelsesprocenten fastsættes til maksimalt 60 for den enkelte parcel. Administrationsbebyggelse kan opføres i op til 3 etager med en maksimal facadehøjde på 12 meter og en taghældning på højst 25 grader. For den øvrige bebyggelse må bygningshøjden ikk Ikke stationsnært 1.0 24
Erhvervsomrde 3060 3.0 Vedtaget Hedehusene/Fløng 31.0 Business area 3160.0 Erhvervsområde 4.0 Byzone og landzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 60.0 2 40 Området anvendes til fabrikation, logistik-, lager og transportvirksomhed, tekniske anlæg samt skovrejsning og regnvandsbassin. Miljøklasse 2-7.Der kan etableres adgang fra Hovedgaden til området.Der udlægges stier i områdets østlige del. Stierne indgår Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 60. Bygningshøjden må ikke overstige 40 m i områdets nordlige del, og skal aftrappes til højst 18,5 m på områdets sydlige del. Ingen grund må udstykkes mindre end 4.000 m². Der udlægges 10-15 m brede beplantningsbæl Der skal tilvejebringes opholdsarealer svarende til 10% af bruttoetagearealet undtagen til lagerfunktioner o.l. Der skal udlægges mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m² bruttoetageareal. For større selvstændige lagerlokaler dog mindst 1 parkeringsplads pr. påbegyndt 200 m² bruttoetageareal. Der etableres mindst 1 cykelparkeringsplads pr. bilparkeringsplads. Ikke stationsnært Ikke udlagt som område for detailhandel. 2.0 16
Erhvervsomrde 1051 3.0 Vedtaget Taastrup by 31.0 Business area 3120.0 Lettere industri 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 40.0 36.5 Området anvendes til erhvervsformål: Industri og værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed samt engroshandel. Der må ikke inden for området udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse mod forurening må stilles betydelige afstand Bebyggelsesprocenten må for området som helhed ikke overstige 40. Ny bebyggelse må ikke opføres i mere end 8,5 meter over eksisterende terræn langs Helgeshøj Allé. Ingen grund må udstykkes mindre end 2.500 m2. Vindmøllen kan dog udstykkes selvstændigt. Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 10% af etagearealet. Der skal udlægges et areal svarende til mindst 1 parkeringsplads pr 100 m² bruttoetageareal dog mindst 2 parkeringspladser pr. 100 m² bruttoetageareal til kontorer, administration og detailhandel. Ikke stationsnært Område med mulighed for at indrette 17.000 m² til butikker med salg af særlig pladskrævende varegrupper. 3.0 6
Residential area 2480 3.0 Vedtaget Høje Taastrup by 11.0 Residential area 1110.0 Boligområde Åben lav 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 30.0 2 1.5 Området anvendes til boligformål, åben-lav bebyggelse. Bebyggelsesprocenten må for den enkelte boligparcel ikke overstige 30. Fritliggende parcelhuse kan ikke opføres i mere end 1½ etage. Der skal udlægges et areal svarende til mindst 2 parkeringspladser pr. bolig. Ikke stationsnært 4.0
Omrde til offentlige forml 1990 3.0 Vedtaget Taastrup by 71.0 Area for public purposes 7120.0 Sundhedsinstitutioner 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 50.0 3 Området anvendes til plejecenter med tilhørende boliger, børneinstitutioner samt idrætsformål. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50. Bebyggelsen må max opføres i 3 etager. Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til 2/3 del af bruttoetagearealet for plejecenteret og dets boliger. Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til 100% af bruttoetagearealet for børneinstitutionen. Der skal etableres 50 parkeringspladser til plejecenteret og de tilhørende boliger. Der skal etableres 20 parkeringspladser til børneinstitutionen og idrætsformål. Ikke stationsnært 5.0 2
Omrde til offentlige forml 4170 3.0 Vedtaget Sengeløse 71.0 Area for public purposes 7110.0 Uddannelsesinstitutioner 2.0 Landzone 2.0 potentielt fremtidigt område til byzone Uddannelsesinstitutioner, hvor det er nødvendigt eller en del af funktionen at være beliggende i landzone tæt ved naturområder. Det kan være naturskoler og lejrskoler, samt kurser for og behandling af personer, der lider af stress. Eksisterende bygninger inden for lokalplanområdet kan omdannes i overensstemmelse med den lovlige anvendelse. Der er ikke mulighed for at bygge yderligere permanent bebyggelse inden for kommuneplanrammens område. Ikke stationsnært 6.0 2
Rekreativt omrde 3710 3.0 Vedtaget Hedehusene/Fløng 51.0 Recreational area 5120.0 Idrætsanlæg 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden Området anvendes til offentligt/alment formål, idrætsanlæg, kulturhus og rekreativt område. Bebyggelsesprocenten for kulturhuset må ikke overstige 35. Der etableres vejadgang til området fra Charlottegårdsvej. Ikke stationsnært Ikke udlagt som område for detailhandel. 7.0 5
Centerforml 2280 3.0 Vedtaget Høje Taastrup by 41.0 Center 4110.0 Bycenter 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden Området anvendes til butikker, kontorer og offentlige formål. Som forbindelse til område 2230 er der mulighed for udbygning mod nord-nordvest med henblik på at skabe bymæssig sammenhæng i et strøg mellem Høje Taastrup Bymidte og City 2. Den ledige ramme til udbygning af detailhandelen skal udnyttes til dette formål Der skal tilvejebringes et opholdsareal, svarende til mindst 10% af etagearealet. Der skal udlægges et areal svarende til mindst 1 parkeringsplads pr. 25 m² nettoetageareal til butikker og andre kundeorienterede erhverv og mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m² til anden anvendelse. Stationsnært område Bymidte 8.0 20
Residential area 1790 3.0 Vedtaget Taastrup by 11.0 Residential area 1120.0 Boligområde Tæt lav 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 45.0 2 2 Området anvendes til boligformål: tæt-lave boliger, samt offentlige formål (institutions- og fritidsformål) Bebyggelsesprocenten fastsættes til maksimalt 45 for den enkelte parcel. Bebyggelse kan opføres i maksimalt 2 etager, med en taghældning på maksimalt 45 grader. Der skal udlægges areal til parkering svarende til mindst 1 p-plads pr. bolig, samt hensigtsmæssigt trafikareal til adgang og parkering til offentlige formål. Ikke stationsnært 9.0 1
Landomrde 6210 3.0 Vedtaget Enkeltområder i det åbne land 91.0 Land area 9110.0 Jordbrugsområde 2.0 Landzone 2.0 potentielt fremtidigt område til byzone Det eksisterende stuehus er bevaringsværdigt. 10.0 2
Mixed housing and business 1800 3.0 Vedtaget Taastrup by 21.0 Mixed housing and business 2140.0 Blandet bolig og erhverv 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 30.0 1.5 Området anvendes til kontor- og serviceerhverv eller boligformål. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30%. Bebyggelsen må ikke opføres mere end 1½ etage. Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 10 % af kontor- og servicearealet og mindst 100 % af boligarealet. Der skal som minimum udlægges 1 parkeringsplads pr. 50 m² erhvervsareal og 1 parkeringsplads pr. 100 m² boligareal. Ikke stationsnært Ikke udlagt som område for detailhandel 11.0
Rekreativt omrde 1010 3.0 Vedtaget Taastrup by 51.0 Recreational area 5110.0 Rekreativt grønt område 2.0 Landzone 2.0 potentielt fremtidigt område til byzone Området anvendes til rekreativt grønt område. Der kan desuden etableres regnvandsbassin og støjvold i området. Langs motorvejen etableres der et beplantningsbælte på mindst 30 meter. Langs sydskellet etableres der en beplantning, som harmonerer med Sydsk Ikke stationsnært 12.0 13
Residential area 1020 3.0 Vedtaget Taastrup by 11.0 Residential area 1110.0 Boligområde Åben lav 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 25.0 2 Området anvendes til fritliggende énfamiliehuse, helårsbeboelse. Der kan eventuelt etableres liberale erhverv i bebyggelsen. Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige 25. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttet tagetage. Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 100% af etagearealet. Der skal minimum udlægges et areal svarende til 2 parkeringspladser pr. bolig og 1 parkeringsplads pr. 100 m² øvrigt etageareal. Ikke stationsnært Ikke udlagt som område for detailhandel. 13.0 1
Rekreativt omrde 1032 3.0 Vedtaget Taastrup by 51.0 Recreational area 5150.0 Rekreativt område 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden Området anvendes til fritidsformål (grønt område). Der må ikke opføres bebyggelse på området. Ikke stationsnært Ikke udlagt som område for detailhandel. 14.0 29
Erhvervsomrde 1041 3.0 Vedtaget Taastrup by 31.0 Business area 3120.0 Lettere industri 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 35.0 2 8 Området anvendes til håndværks- og reparationsvirksomhed samt mindre fremstillingsvirksomhed, der ikke påfører omgivelserne miljømæssige gener. Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige 35. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager (uden udnyttelse af tagetage). Ny bebyggelse må ikke opføres mere end 8 m over det omgivende terræn. Ingen grund må være mindre end 1.200 m Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 25% erhvervsetagearealet. Der skal minimum udlægges 1 parkeringsplads pr. 50 m² erhvervsetageareal. Stationsnært område Ikke udlagt som område for detailhandel. 15.0
Erhvervsomrde 1042 3.0 Vedtaget Taastrup by 31.0 Business area 3120.0 Lettere industri 4.0 Byzone og landzone 4.0 potentielt fremtidigt sommerhusområde 35.0 2 2 8 Området anvendes til lettere industri samt til kontor og serviceerhverv. I området kan der etableres håndværks- og reparationsvirksomhed samt mindre fremstillingsvirksomhed, der ikke påfører omgivelserne gener. For matr. 2c gælder, at området kan anvende Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige 35. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager (uden udnyttelse af tagetage). Ny bebyggelse må ikke opføres mere end 8 m over det omgivende terræn. Ingen grund må være mindre end 1.200 m Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 25% af erhvervsetagearealet. Langs Holbækmotorvejen etableres et beplantningsbælte på minimum 25 meter. Der skal minimum udlægges 1 parkeringsplads pr. 50 m² erhvervsareal. Ikke stationsnært Ikke udlagt som område for detailhandel. 16.0 3
Erhvervsomrde 1050 3.0 Vedtaget Taastrup by 31.0 Business area 3120.0 Lettere industri 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 30.0 8.5 Området anvendes til erhvervsformål (industri- og værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed samt engroshandel). Der må ikke inden for området udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse mod forurening må stilles betydelige afsta Bebyggelsesprocenten må for området som helhed ikke overstige 30. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 8,5 m over det omgivende terræn, idet en mindre del af bebyggelsen kan opføres i 13,7 meters højde efter nærmere bestemmelse i lokalplan. Ingen grund Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 10% af etagearealet. Området skal udbygges efter en samlet plan. Friholdelseslinje omkring Dybendal Sø langs motorvejen skal respekteres. Disse arealer kan indregnes som fælles friarealer. Der skal minimum udlægges et areal svarende til 1 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal til kontorer og administration og 1 parkeringsplads pr. 100 m² øvrigt erhvervsetageareal. Ikke stationsnært Ikke udlagt som område for detailhandel. 17.0 25
Erhvervsomrde 1060 3.0 Vedtaget Taastrup by 31.0 Business area 3120.0 Lettere industri 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 40.0 Området anvendes til erhvervsformål (industri- og værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed samt engroshandel). Der må ikke inden for området udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse mod forurening må stilles betydelige afsta Bebyggelsesprocenten må for området som helhed ikke overstige 40. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 8,5 m over det omgivende terræn, idet en mindre del af bebyggelsen kan opføres i 13,7 meters højde efter nærmere bestemmelse i lokalplan. Ingen grund Der skal minimum udlægges et areal svarende til 1 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal til kontorer og administration og 1 parkeringsplads pr. 100 m² øvrigt erhvervsetageareal. Ikke stationsnært Ikke udlagt som område for detailhandel. 18.0 15
Erhvervsomrde 1071 3.0 Vedtaget Taastrup by 31.0 Business area 3120.0 Lettere industri 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 40.0 Området anvendes til erhvervsformål (industri- og værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed samt engroshandel). Der må ikke inden for området udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse mod forurening må stilles betydelige afsta Bebyggelsesprocenten må for området som helhed ikke overstige 40. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 8,5 m over det omgivende terræn, idet en mindre del af bebyggelsen kan opføres i 13,7 meters højde efter nærmere bestemmelse i lokalplan. Ingen grund Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 10% af etagearealet. Der skal minimum udlægges et areal svarende til 1 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal til kontorer og administration og 1 parkeringsplads pr. 100 m² øvrigt erhvervsetageareal. Stationsnært område Ikke udlagt som område for detailhandel. 19.0 4
Erhvervsomrde 1072 3.0 Vedtaget Taastrup by 31.0 Business area 3120.0 Lettere industri 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 40.0 1 8.5 Området anvendes til erhvervsformål (industri- og værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed samt engroshandel). Der må ikke inden for området udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse mod forurening må stilles betydelige afsta Bebyggelsesprocenten må for området som helhed ikke overstige 40. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 8,5 m over det omgivende terræn, idet en mindre del af bebyggelsen kan opføres i 13,7 meters højde efter nærmere bestemmelse i lokalplan. Ingen grund Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 10% af etagearealet. Der skal minimum udlægges et areal svarende til 1 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal til kontorer og administration og 1 parkeringsplads pr. 100 m² øvrigt erhvervsetageareal. Ikke stationsnært Ikke udlagt som område for detailhandel. 20.0 26
Erhvervsomrde 1073 3.0 Vedtaget Taastrup by 31.0 Business area 3120.0 Lettere industri 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 40.0 Området anvendes til erhvervsformål (industri- og værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed samt engroshandel). Der må ikke inden for området udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse mod forurening må stilles betydelige afsta Bebyggelsesprocenten må for området som helhed ikke overstige 40. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 8,5 m over det omgivende terræn, idet en mindre del af bebyggelsen kan opføres i 13,7 meters højde efter nærmere bestemmelse i lokalplan. Ingen grund Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 10% af etagearealet. Der skal minimum udlægges et areal svarende til 1 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal til kontorer og administration og 1 parkeringsplads pr. 100 m² øvrigt erhvervsetageareal. Stationsnært område Ikke udlagt som område for detailhandel. 21.0 2
Erhvervsomrde 1074 3.0 Vedtaget Taastrup by 31.0 Business area 3120.0 Lettere industri 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 40.0 Området anvendes til erhvervsformål (industri- og værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed samt engroshandel). Der må ikke inden for området udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse mod forurening må stilles betydelige afsta Bebyggelsesprocenten må for området som helhed ikke overstige 40. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 8,5 m over det omgivende terræn, idet en mindre del af bebyggelsen kan opføres i 13,7 meters højde efter nærmere bestemmelse i lokalplan. Ingen grund Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 10% af etagearealet. Der skal minimum udlægges et areal svarende til 1 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal til kontorer og administration og 1 parkeringsplads pr. 100 m² øvrigt erhvervsetageareal. Stationsnært område Ikke udlagt som område for detailhandel. 22.0 1
Erhvervsomrde 1081 3.0 Vedtaget Taastrup by 31.0 Business area 3120.0 Lettere industri 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 40.0 Området anvendes til erhvervsformål (industri- og værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed samt engroshandel). Der må ikke inden for området udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse mod forurening må stilles betydelige afsta Bebyggelsesprocenten må for området som helhed ikke overstige 40. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 8,5 m over det omgivende terræn, idet en mindre del af bebyggelsen kan opføres i 13,7 meters højde efter nærmere bestemmelse i lokalplan. Ingen grund Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 10% af etagearealet. Der skal minimum udlægges et areal svarende til 1 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal til kontorer og administration og 1 parkeringsplads pr. 100 m² erhvervsetageareal. Stationsnært område Ikke udlagt som område for detailhandel. 23.0 5
Erhvervsomrde 1082 3.0 Vedtaget Taastrup by 31.0 Business area 3120.0 Lettere industri 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 40.0 Området anvendes til erhvervsformål (industri- og værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed samt engroshandel). Der må ikke inden for området udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse mod forurening må stilles betydelige afsta Bebyggelsesprocenten må for området som helhed ikke overstige 40. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 8,5 m over det omgivende terræn, idet en mindre del af bebyggelsen kan opføres i 13,7 meters højde efter nærmere bestemmelse i lokalplan. Ingen grund Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 10% af etagearealet. Der skal minimum udlægges et areal svarende til 1 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal til kontorer og administration og 1 parkeringsplads pr. 100 m² øvrigt erhvervsetageareal. Stationsnært område Ikke udlagt som område for detailhandel. 24.0 4
Centerforml 1090 3.0 Vedtaget Taastrup by 41.0 Center 4140.0 Område til butiksformål 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 8.5 Området anvendes til regionalt aflastningscenter for detailhandel. Der kan ikke etableres dagligvarebutikker. Det samlede etageareal for området som helhed må ikke overstige 45.606 m². Bebyggelse må ikke opføres i mere end 8,5 m over det omgivende terræn, IKEA dog 10,5 m. Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 10% af etagearealet. Der skal minimum udlægges et areal svarende til 1 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal til kontorer og administration og 1 parkeringsplads pr. 100 m² øvrigt erhvervsetageareal. Ikke stationsnært Aflastningsområde 25.0 11
Residential area 1100 3.0 Vedtaget Taastrup by 11.0 Residential area 1140.0 Blandet boligområde 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 30.0 2 Området anvendes til boligformål, helårsbeboelse, fritliggende enfamiliehuse samt dobbelthuse og rækkehuse. Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige 30. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage. Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 100% af etagearealet. Der skal minimum udlægges et areal svarende til 1 parkeringsplads pr. bolig. Stationsnært område Ikke udlagt som område for detailhandel. 26.0 4
Residential area 1110 3.0 Vedtaget Taastrup by 11.0 Residential area 1120.0 Boligområde Tæt lav 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 30.0 2 Området anvendes til dobbelthuse og rækkehuse samt fritliggende enfamiliehuse, helårsbeboelse. Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige 30. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage. Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 100% af etagearealet. Der skal minimum udlægges et areal svarende til 1 parkeringsplads pr. bolig. Ikke stationsnært Ikke udlagt som område for detailhandel. 27.0 8
Residential area 1120 3.0 Vedtaget Taastrup by 11.0 Residential area 1120.0 Boligområde Tæt lav 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 25.0 2 Området anvendes til dobbelthuse og rækkehuse, helårsbeboelse. Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige 25. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage. Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 100% af etagearealet. Der skal minimum udlægges et areal svarende til 1 parkeringsplads pr. bolig. Stationsnært område Ikke udlagt som område for detailhandel. 28.0 1
Mixed housing and business 1130 3.0 Vedtaget Taastrup by 21.0 Mixed housing and business 2110.0 Blandet byområde 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 35.0 2 Området anvendes til bolig- og erhvervsformål. I området kan der indpasses butikker for særligt pladskrævende varegrupper. Der må ikke inden for området udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse mod forurening må stilles betydelige afstan Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige 35. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage. Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 100% af boligetagearealet og 25% af erhvervsetagearealet. Der skal minimum udlægges et areal svarende til 1 parkeringsplads pr. 100 m² erhvervsetageareal og 1 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal for detailhandel. Stationsnært område Område til butikker med særlig pladskrævende varegrupper 29.0 1
Residential area 1140 3.0 Vedtaget Taastrup by 11.0 Residential area 1120.0 Boligområde Tæt lav 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 35.0 2 Området anvendes til dobbelthuse og rækkehuse, helårsbeboelse. Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige 35. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage. Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 100% af etagearealet. Der skal minimum udlægges et areal svarende til 1,5 parkeringsplads pr. bolig. Ikke stationsnært Ikke udlagt som område for detailhandel. 30.0 11
Residential area 1151 3.0 Vedtaget Taastrup by 11.0 Residential area 1110.0 Boligområde Åben lav 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 30.0 2 Området anvendes til fritliggende enfamiliehuse samt dobbelthuse og rækkehuse, helårsbeboelse. Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige 30. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage. Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 100% af etagearealet. Der skal minimum udlægges et areal svarende til 2 parkeringspladser pr. bolig. Stationsnært område Ikke udlagt som område for detailhandel. 31.0 16
Residential area 1152 3.0 Vedtaget Taastrup by 11.0 Residential area 1110.0 Boligområde Åben lav 4.0 Byzone og landzone 4.0 potentielt fremtidigt sommerhusområde 30.0 2 Området anvendes til fritliggende enfamiliehuse samt dobbelthuse og rækkehuse, helårsbeboelse. Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige 30. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttet tagetage.  Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 100% af etagearealet. Der skal minimum udlægges et areal svarende til 2 parkeringspladser pr. bolig. Ikke stationsnært Ikke udlagt som område for detailhandel. 32.0 6
Mixed housing and business 1160 3.0 Vedtaget Taastrup by 21.0 Mixed housing and business 2140.0 Blandet bolig og erhverv 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 50.0 2 2 Området anvendes til bolig- og erhvervsformål. I området kan der etableres håndværks-, reparations- samt mindre fremstillingvirksomhed, der ikke påfører omgivelserne miljømæssige gener. Ny boligbebyggelse kan opføres, såfremt den ikke skønnes at ville me Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige 50. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager (uden udnyttelse af tagetagen). Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 100% af boligetagearealet og 25% af erhvervsetagearealet. Der skal minimum udlægges et areal svarende til 1 parkeringspladser pr. bolig og 1 parkeringsplads pr. 50 m² af erhvervsetagearealet. Stationsnært kerneområde Ikke udlagt som område for detailhandel. 33.0 5
Mixed housing and business 1170 3.0 Vedtaget Taastrup by 21.0 Mixed housing and business 2140.0 Blandet bolig og erhverv 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 50.0 2 Området anvendes til boligformål, helårsbeboelse. Der kan etableres liberale erhverv i bebyggelsen. Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige 50. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager (uden udnyttelse af tagetagen). Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 100% af etagearealet. Der skal minimum udlægges et areal svarende til 1 parkeringsplads pr. bolig og 1 parkeringsplads pr. 50 m² af erhvervsetageareal. Stationsnært område Ikke udlagt som område for detailhandel. 34.0 1
Omrde til offentlige forml 1180 3.0 Vedtaget Taastrup by 71.0 Area for public purposes 7160.0 Kirker og kirkegårde 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 25.0 1 Området anvendes til institutioner, kirke, kirkegård o.l. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25. Stationsnært område Ikke udlagt som område for detailhandel. 35.0 4
Residential area 1190 3.0 Vedtaget Taastrup by 11.0 Residential area 1110.0 Boligområde Åben lav 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 25.0 1.5 Området anvendes til helårsbeboelse, fritliggende enfamiliehuse samt dobbelthuse og rækkehuse. Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige 25. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage. Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 100% af etagearealet. Der skal minimum udlægges et areal svarende til 2 parkeringsplads pr. bolig. Stationsnært område Ikke udlagt som område for detailhandel. 36.0 3
Mixed housing and business 1191 3.0 Vedtaget Taastrup by 21.0 Mixed housing and business 2140.0 Blandet bolig og erhverv 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden Området anvendes til kontor- og serviceerhverv samt boligformål. Det samlede etageareal for området som helhed må ikke overstige 4.600 m². De eksisterende bygninger og haveanlæggets hovedtræk skal bevares. Nybyggeri skal respektere den eksisterende helhed. Der skal minimum udlægges et areal svarende til 1 parkeringsplads pr. 100 m² boligetageareal og 2 parkeringspladser pr. 100 m² af erhvervsetagearealet. Stationsnært område Ikke udlagt som område for detailhandel. 37.0 2
Residential area 1200 3.0 Vedtaget Taastrup by 11.0 Residential area 1130.0 Etagebolig 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 50.0 2 3 Området anvendes til etageboligformål, helårsbeboelse. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager. Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 100% af etagearealet. Der skal minimum udlægges et areal svarende til 1 parkeringsplads pr. 100 m² etageareal. Stationsnært område Ikke udlagt som område for detailhandel. 38.0 1
Erhvervsomrde 1201 3.0 Vedtaget Taastrup by 31.0 Business area 3110.0 Kontor og serviceerhverv 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 25.0 1.5 Området anvendes til kontor- og serviceerhverv. Der kan etableres helårsbebolig for en virksomhedsejer, administrator o.l. Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige 25. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage. Der skal minimum udlægges et areal svarende til 2 parkeringspladser pr. 100 m² erhvervsetageareal og 1 parkeringsplads pr. 100 m² boligetageareal. Stationsnært kerneområde Ikke udlagt som område for detailhandel. 39.0 1
Residential area 1210 3.0 Vedtaget Taastrup by 11.0 Residential area 1130.0 Etagebolig 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 50.0 2 3 Området anvendes til etageboligformål, helårsbeboelse. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager. Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 100% af etagearealet. Der skal minimum udlægges et areal svarende til 1 parkeringsplads pr. 100 m² etageareal. Stationsnært område Ikke udlagt som område for detailhandel. 40.0 6
Residential area 1220 3.0 Vedtaget Taastrup by 11.0 Residential area 1110.0 Boligområde Åben lav 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 25.0 2 1.5 Området anvendes til helårsbeboelse, fritliggende enfamiliehuse samt dobbelthuse og rækkehuse. Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige 25. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage. Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 100% af etagearealet. Der skal minimum udlægges et areal svarende til 2 parkeringspladser pr. bolig. Stationsnært område Ikke udlagt som område for detailhandel. 41.0 9
Erhvervsomrde 1221 3.0 Vedtaget Taastrup by 31.0 Business area 3110.0 Kontor og serviceerhverv 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 60.0 1 3 Området anvendes til serviceformål, hotelvirksomhed. Der kan indrettes 1 bolig til brug for ejer, portner eller lignende person med tilknytning til hotelvirksomheden. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 60. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager. Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 100% af boligarealet 30% af det øvrige etageareal. Der skal minimum udlægges et areal svarende til 1 parkeringsplads pr. hotelværelse og 2 parkeringspladser pr. 100 m² øvrigt etageareal.  Stationsnært kerneområde Ikke udlagt som område for detailhandel. 42.0 1
Erhvervsomrde 1222 3.0 Vedtaget Taastrup by 31.0 Business area 3110.0 Kontor og serviceerhverv 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden Området anvendes til kontor- og serviceformål, atelierer, kulturelle aktiviteter, undervisningsformål og restaurant. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25. På hjørnet af Kirkevej og Grundtvigsvej kan der tillades en bebyggelsesprocent på max 65. Bebyggelsen på hjørnet af Kirkevej og Grundtvigsvej kan opføres i op til 2,5 etage og have en højde på op til 14 m. Bebyg Stationsnært område Ikke udlagt som område for detailhandel. 43.0 1
Erhvervsomrde 1231 3.0 Vedtaget Taastrup by 31.0 Business area 3120.0 Lettere industri 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 40.0 2 2.5 8.5 Området anvendes til lettere industri, fremstillingsvirksomhed. Der må ikke inden for området udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse mod forurening må stilles betydelige afstandskrav eller andre særlige beliggenhedskrav, herunder virks Bebyggelsens rumfang pr. m² grundareal må ikke overstige 2,5 m³. Ny bebyggelse må ikke opføres i mere end 8,5 m over det omliggende terræn. Der skal tilvejebringes et friareal, herunder beplantningsbælte, svarende til mindst 50% af etagearealet. Der skal minimum udlægges et areal svarende til parkeringsplads pr. 50 m² af etagearealet. Stationsnært område Ikke udlagt som område for detailhandel. 44.0 8
Erhvervsomrde 1232 3.0 Vedtaget Taastrup by 31.0 Business area 3120.0 Lettere industri 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 40.0 2 2.5 8.5 Området anvendes til lettere industri, fremstillingsvirksomhed. Der må ikke inden for området udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse mod forurening må stilles betydelige afstandskrav eller andre særlige beliggenhedskrav, herunder virks Bebyggelsens rumfang pr. m² grundareal må ikke overstige 2,5 m³. Ny bebyggelse må ikke opføres i mere end 8,5 m over det omliggende terræn. Der skal tilvejebringes et friareal, herunder beplantningsbælte, svarende til mindst 50% af etagearealet. Der skal minimum udlægges et areal svarende til parkeringsplads pr. 50 m² af etagearealet. Ikke stationsnært Område til butikker med særlig pladskrævende varegrupper 45.0 5
Erhvervsomrde 1233 3.0 Vedtaget Taastrup by 31.0 Business area 3120.0 Lettere industri 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 40.0 Området anvendes til lettere fremstilling, administration og service. Der kan indpasses forlystelser. Der kan indpasses detailhandel for særligt pladskrævende varegrupper. Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige 40. Ny bebyggelse må ikke opføres i mere end 8,5 m over det omkringliggende terræn. Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 10% af etagearealet. Der skal minimum udlægges et areal svarende til parkeringsplads pr. 50 m² af etagearealet. Stationsnært kerneområde Område til butikker med særlig pladskrævende varegrupper 46.0 4
Centerforml 1240 3.0 Vedtaget Taastrup by 41.0 Center 4140.0 Område til butiksformål 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 40.0 2 8.5 Området anvendes til regionalt aflastningscenter for detailhandel. Der kan ikke etableres dagligvarebutikker. Kontorbebyggelse kan kun opføres og indrettes til de pågældende virksomheders administration. Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige 40. Ny bebyggelse må ikke opføres i mere end 8,5 m over det omkringliggende terræn. Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 10% af etagearealet. Der skal minimum udlægges et areal svarende til 1 parkeringsplads pr. 50 m² af etagearealet. Ikke stationsnært Aflastningsområde 47.0 1
Residential area 1250 3.0 Vedtaget Taastrup by 11.0 Residential area 1130.0 Etagebolig 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 60.0 1 Området anvendes til helårsbeboelse, etageboligformål. Der kan opføres eller indrettes bebyggelse til betjening af området som klublokaler, personalefaciliteter, ejendomskontor og materialerum, mindre butikker og værkstedsbutikker, restaurant, liberalt e Bebyggelsesprocenten må for området som helhed ikke overstige 60. Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 100% af etagearealet. De allerede fastlagte friarealer skal bevares. Der skal minimum udlægges et areal svarende til 1,5 parkeringsplads pr. bolig og 2 parkeringspladser pr. 100 m² af det øvrige etageareal. Ikke stationsnært Lokalcenter 48.0 16
Omrde til offentlige forml 1260 3.0 Vedtaget Taastrup by 71.0 Area for public purposes 7170.0 Område til offentlige formål 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 35.0 1 2 Området anvendes til skole- og uddannelsesformål samt kulturelle formål. Bebyggelsesprocenten må for området som helhed ikke overstige 35. Stationsnært område Ikke udlagt som område for detailhandel. 49.0 5
Residential area 1261 3.0 Vedtaget Taastrup by 11.0 Residential area 1120.0 Boligområde Tæt lav 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 40.0 1 1.5 Området anvendes til boligformål. Bebyggelsesprocenten må for området som helhed ikke overstige 40. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage. Stationsnært område Ikke udlagt som område for detailhandel. 50.0
Rekreativt omrde 1270 3.0 Vedtaget Taastrup by 51.0 Recreational area 5150.0 Rekreativt område 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden Området anvendes til fritidsformål, grønt område og boldbaner. Området skal friholdes for anden bebyggelse end den, der er nødvendig for de fastlagte aktiviteter. Stationsnært område 51.0 4
Erhvervsomrde 1280 3.0 Vedtaget Taastrup by 31.0 Business area 3160.0 Erhvervsområde 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden Området anvendes til erhvervsområde, remiser, værksteder og sporanlæg. Stationsnært område 52.0 10
Residential area 1290 3.0 Vedtaget Taastrup by 11.0 Residential area 1130.0 Etagebolig 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 50.0 1 3 Området anvendes til etageboligformål, helårsbeboelse. Bebyggelsesprocenten må for området som helhed ikke overstige 50. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager. Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 100% af etagearealet. Stationsnært område Ikke udlagt som område for detailhandel. 53.0 4
Centerforml 1300 3.0 Vedtaget Taastrup by 41.0 Center 4140.0 Område til butiksformål 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden Området anvendes til detailhandel, kontor- og serviceerhverv, hotel, skole, offentlig service som bibliotek og møde- og konferencefaciliteter. Der kan etableres 6.500 m² detailhandel. Max butiksstørrelser for dagligvarer er 1.000 m² og for udvalgsvarer 2 Der kan ikke opføres yderligere bebyggelse. Stationsnært kerneområde Bymidte 54.0 2
Erhvervsomrde 1310 3.0 Vedtaget Taastrup by 31.0 Business area 3120.0 Lettere industri 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 8 Området anvendes til erhvervsformål (lettere industri- og oplagspladser). Der må ikke inden for området udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse mod forurening må stilles betydelige afstandskrav eller andre særlige beliggenhedskrav, heru Bebyggelsens rumfang pr. m² grundareal må ikke overstige 3 m³. Ny bebyggelse må ikke opføres i mere end 8 m over det omliggende terræn. Ingen grund må være mindre end 1.500 m². Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 25% af etagearealet. Der skal minimum udlægges et areal svarende til 1 parkeringsplads pr. 100 m² etageareal Ikke stationsnært Ikke udlagt som område for detailhandel. 55.0 23
Omrde til offentlige forml 1311 3.0 Vedtaget Taastrup by 71.0 Area for public purposes 7130.0 Sociale institutioner 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 35.0 1.5 Området anvendes til offentlige formål (ældreboliger) samt eksisterende fritliggende enfamiliehuse. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 35 for den enkelte ejendom. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage, en del af ældreboligerne kan opføres i 2 etager. Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 100% af boligetagearealet og 25% af etagearealet til øvrige formål. Stationsnært område Ikke udlagt som område for detailhandel. 56.0 1
Omrde til offentlige forml 1320 3.0 Vedtaget Taastrup by 71.0 Area for public purposes 7130.0 Sociale institutioner 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 40.0 2 Området anvendes til offentlige formål, plejehjem og beskyttede boliger. Bebyggelsesprocenten må for området som helhed ikke overstige 40. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager (uden udnyttelse af tagetagen). Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 100% af etagearealet. Stationsnært område Ikke udlagt som område for detailhandel. 57.0 2
Omrde til offentlige forml 1330 3.0 Vedtaget Taastrup by 71.0 Area for public purposes 7130.0 Sociale institutioner 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 40.0 1 2 Området anvendes til offentlige formål, plejehjem og beskyttede boliger. Bebyggelsesprocenten må for området som helhed ikke overstige 40. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager (uden udnyttelse af tagetagen). Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 100% af etagearealet. Stationsnært område Ikke udlagt som område for detailhandel. 58.0 1
Residential area 1340 3.0 Vedtaget Taastrup by 11.0 Residential area 1110.0 Boligområde Åben lav 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 30.0 2 1.5 Området anvendes til fritliggende enfamiliehuse, helårsbeboelse. Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige 30. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage. Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 100% af etagearealet. Der skal minimum udlægges et areal svarende til 1 parkeringsplads pr. bolig. Stationsnært område Ikke udlagt som område for detailhandel. 59.0 18
Mixed housing and business 1360 3.0 Vedtaget Taastrup by 21.0 Mixed housing and business 2110.0 Blandet byområde 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden Taastrup Bymidtes karakter med Taastrup Hovedgade som en attraktiv strøggade skal fastholdes. Langs Taastrup Hovedgade skal der primært være butikker o.l. i stueetagen. I de overliggende etager kan der indrettes boliger, kontor og serviceerhverv. Bebyggelsesprocenten må for ejendomme langs Taastrup Hovedgade ikke overstige 100. Bebyggelsesprocenten må for øvrige ejendomme inden for området ikke overstige 60. Bebyggelsen langs Taastrup Hovedgade må ikke opføres i mere end 3 etager med udnyttelig Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 5% af erhvervsetagearealet og 40% af boligetagearealet. Taastrup Bymidte skal i princippet trafikbetjenes fra Østerparken og Vesterparken, således at ingen ejendom får direkte tilkørsel fra Taastrup Hovedgade. Der skal minimum udlægges et areal svarende til 1 parkeringsplads pr. 25 m² detailhandelsareal, 1 parkeringsplads pr. 50 m² erhvervsareal samt 1 parkeringsplads pr. bolig. Delvist stationsnært kerneområde Bymidte 60.0 12
Residential area 1370 3.0 Vedtaget Taastrup by 11.0 Residential area 1130.0 Etagebolig 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 50.0 1 3 Området anvendes til etageboliger og rækkehuse, helårsbeboelse. Bebyggelsesprocenten må for området som helhed ikke overstige 50. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager. Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 100% af etagearealet. De allerede fastlagte friarealer skal bevares. Der skal minimum udlægges et areal svarende til 1 parkeringsplads pr. 100 m² etageareal Ikke stationsnært 61.0 29
Residential area 1380 3.0 Vedtaget Taastrup by 11.0 Residential area 1130.0 Etagebolig 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 50.0 1 3 Området anvendes til etageboligformål, helårsbeboelse. Bebyggelsesprocenten må for området som helhed ikke overstige 50. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager. Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 100% af etagearealet. De allerede fastlagte friarealer skal bevares. Der skal minimum udlægges et areal svarende til 1 parkeringsplads pr. 100 m² etageareal Stationsnært område 62.0 8
Residential area 1390 3.0 Vedtaget Taastrup by 11.0 Residential area 1110.0 Boligområde Åben lav 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 25.0 2 2 Området anvendes til fritliggende enfamiliehuse, helårsbeboelse. Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige 25. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager. Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 100% af etagearealet. Der skal minimum udlægges et areal svarende til 1 parkeringsplads pr. 100 m² etageareal Ikke stationsnært 63.0 2
Omrde til offentlige forml 1400 3.0 Vedtaget Taastrup by 71.0 Area for public purposes 7170.0 Område til offentlige formål 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 35.0 1 Området anvendes til fritidsformål (grønt område og boldspil). Området skal friholdes for anden bebyggelse end den, der er nødvendig for de fastlagte aktiviteter. Ikke stationsnært 64.0 2
Residential area 1410 3.0 Vedtaget Taastrup by 11.0 Residential area 1120.0 Boligområde Tæt lav 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 40.0 1.5 Området anvendes til dobbelthuse og rækkehuse, helårsbeboelse. Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige 40. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage. Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 100% af etagearealet. De allerede fastlagte friarealer skal bevares. Der skal minimum udlægges et areal svarende til 1 parkeringsplads pr. bolig. Ikke stationsnært 65.0 14
Residential area 1420 3.0 Vedtaget Taastrup by 11.0 Residential area 1120.0 Boligområde Tæt lav 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 65.0 3 11.5 Området anvendes til rækkehuse, helsårsbeboelse, samt til børne- og ungdomsinstitutioner. Bebyggelsesprocenten for rækkehusbebyggelsen må ikke overstige 65 Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 80% af boligetagearealet. Der skal som minimum udlægges et areal svarende til 1½ parkeringspladser pr. bolig. Ikke stationsnært Ikke udlagt som område for detailhandel 66.0 2
Omrde til offentlige forml 1430 3.0 Vedtaget Taastrup by 71.0 Area for public purposes 7160.0 Kirker og kirkegårde 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden Området anvendes til institutioner, kirke og kirkegård. Ikke stationsnært 67.0 4
Omrde til offentlige forml 1440 3.0 Vedtaget Taastrup by 71.0 Area for public purposes 7170.0 Område til offentlige formål 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 30.0 2 Området anvendes til institutioner, plejehjem, kirke og børneinstitutioner. Der må ikke etableres nye boliger, men de eksisterende boliger kan bevares. Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige 30. De allerede fastlagte friarealer skal bevares. Der skal minimum udlægges et areal svarende til 1 parkeringsplads pr. 100 m² etageareal. Ikke stationsnært 68.0 3
Erhvervsomrde 1450 3.0 Vedtaget Taastrup by 31.0 Business area 3120.0 Lettere industri 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 35.0 1.5 8 Området anvendes til erhverv. I området kan der etableres håndværks- og reparationsvirksomhed samt mindre fremstillingsvirksomhed, der ikke påfører omgivelserne miljømæssige gener. Der må ikke inden for området udøves virksomhed, hvortil der af hensyn ti Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige 35. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage samt udnyttelig tagetage. Ny bebyggelse må ikke opføres i mere end 8 m over det omliggende terræn. Ingen grund må være mindre end 1.500 m² o Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 25% af erhvervsetagearealet Der skal som minimum udlægges 1 parkeringsplads pr. 50 m ² erhvervsareal. Ikke stationsnært 69.0 20
Residential area 1460 3.0 Vedtaget Taastrup by 11.0 Residential area 1110.0 Boligområde Åben lav 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 30.0 2 1.5 Området anvendes til fritliggende enfamiliehuse, helårsbeboelse. Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige 30. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 100% af etagearealet. Der skal minimum udlægges et areal svarende til 1 parkeringsplads pr. bolig. Ikke stationsnært 70.0 6
Rekreativt omrde 1470 3.0 Vedtaget Taastrup by 51.0 Recreational area 5120.0 Idrætsanlæg 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden Området anvendes til fritidsformål (grønt område og boldspil). Området skal friholdes for anden bebyggelse end den, der er nødvendig for de fastlagte aktiviteter. Ikke stationsnært 71.0 7
Residential area 1480 3.0 Vedtaget Taastrup by 11.0 Residential area 1120.0 Boligområde Tæt lav 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 40.0 2 1.5 Området anvendes til dobbelthuse og rækkehuse, helårsbeboelse. Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige 40. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage.  Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 100% af etagearealet. Der skal minimum udlægges et areal svarende til 2 parkeringspladser pr. bolig. Ikke stationsnært 72.0 26
Residential area 1490 3.0 Vedtaget Taastrup by 11.0 Residential area 1110.0 Boligområde Åben lav 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 30.0 2 1.5 Området anvendes til fritliggende enfamiliehuse, helårsbeboelse. Matr. nr. 8 kan anvendes til særlige institutionsformål (værkstedsskole) med funktionærbolig og et begrænset antal boliger for elever. Til disse særlige formål skal der udlægges et parkerin Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige 30. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage. Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 100% af etagearealet. Der skal minimum udlægges et areal svarende til 2 parkeringspladser pr. bolig. Ikke stationsnært 73.0 11
Omrde til offentlige forml 1501 3.0 Vedtaget Taastrup by 71.0 Area for public purposes 7170.0 Område til offentlige formål 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden Området anvendes til offentlige formål (vandforsyningsanlæg). Området skal friholdes for anden bebyggelse end den, som er nødvendig for den fastlagte funktion. Ikke stationsnært 74.0 3
Rekreativt omrde 1502 3.0 Vedtaget Taastrup by 51.0 Recreational area 5150.0 Rekreativt område 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden Området anvendes til offentlige formål (vandforsyningsanlæg). Området skal friholdes for anden bebyggelse end den, som er nødvendig for den fastlagte funktion. Ikke stationsnært 75.0 5
Residential area 1510 3.0 Vedtaget Taastrup by 11.0 Residential area 1120.0 Boligområde Tæt lav 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 40.0 2 1.5 Området anvendes til dobbelthuse og rækkehuse, helårsbeboelse. Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige 40. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage. Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 100% af etagearealet. Der skal som minimum udlægges et areal svarende til 2 parkeringspladser pr. bolig. Ikke stationsnært 76.0 17
Residential area 1520 3.0 Vedtaget Taastrup by 11.0 Residential area 1120.0 Boligområde Tæt lav 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 40.0 2 1.5 Området anvendes til dobbelthuse og rækkehuse, helårsbeboelse. Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige 40. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage. Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 100% af etagearealet. Der skal minimum udlægges et areal svarende til 1,5 parkeringsplads pr. bolig. Ikke stationsnært 77.0 12
Residential area 1530 3.0 Vedtaget Taastrup by 11.0 Residential area 1110.0 Boligområde Åben lav 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 30.0 2 1.5 Området anvendes til fritliggende enfamiliehuse,helårsbeboelse. Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige 30. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage.  Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 100% af etagearealet. De allerede fastlagte friarealer skal bevares. Der skal som minimum udlægges et areal svarende til 2 parkeringspladser pr. bolig. Ikke stationsnært 78.0 32
Rekreativt omrde 1540 3.0 Vedtaget Taastrup by 51.0 Recreational area 5110.0 Rekreativt grønt område 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden Området anvendes til fritidsformål (grønt område). På området må der ikke opføres bebyggelse. Ikke stationsnært 79.0 3
Rekreativt omrde 1550 3.0 Vedtaget Taastrup by 51.0 Recreational area 5110.0 Rekreativt grønt område 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden Området anvendes til fritidsformål (grønt område). På området må der ikke opføres bebyggelse. Ikke stationsnært 80.0 2
Residential area 1560 3.0 Vedtaget Taastrup by 11.0 Residential area 1110.0 Boligområde Åben lav 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 30.0 2 1.5 Området anvendes til fritliggende enfamiliehuse, helårsbeboelse. Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige 30. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage.  Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 100% af etagearealet. De allerede fastlagte friarealer skal bevares. Der skal som minimum udlægges et areal svarende til 2 parkeringspladser pr. bolig. Ikke stationsnært 81.0 38
Omrde til offentlige forml 1570 3.0 Vedtaget Taastrup by 71.0 Area for public purposes 7170.0 Område til offentlige formål 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 40.0 1 2 Området anvendes til skoleformål, undervisning, børneinstitutioner, fritidsaktiviteter, kulturelle aktiviteter. Bebyggelsesprocenten fastlægges til max 40 for området under ét. Bebyggelsen kan max opføres i 2 etager. Ikke stationsnært 82.0 5
Residential area 1580 3.0 Vedtaget Taastrup by 11.0 Residential area 1120.0 Boligområde Tæt lav 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 40.0 2 1.5 Området anvendes til dobbelthuse og rækkehuse, helårsbeboelse. Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige 40. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage. Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 100% af etagearealet. Der skal som minimum udlægges et areal svarende til 1,5 parkeringsplads pr. bolig. Ikke stationsnært 83.0 9
Residential area 1590 3.0 Vedtaget Taastrup by 11.0 Residential area 1120.0 Boligområde Tæt lav 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 35.0 2 Området anvendes til dobbelthuse og rækkehuse, helårsbeboelse. Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige 40. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager. Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 100% af etagearealet. De allerede fastlagte friarealer skal bevares. Der skal minimum udlægges et areal svarende til 1,5 parkeringsplads pr. bolig. Ikke stationsnært 84.0 14
Rekreativt omrde 1600 3.0 Vedtaget Taastrup by 51.0 Recreational area 5110.0 Rekreativt grønt område 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden Området anvendes til fritidsformål (grønt område). På området må der ikke opføres bebyggelse. Ikke stationsnært 85.0 5
Centerforml 1610 3.0 Vedtaget Taastrup by 41.0 Center 4130.0 Mindre butiksområder 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 40.0 1 2 Området anvendes til lokalcenter for detailhandel, børneinstitutioner, bibliotek og lignende samt andre offentlige formål (forsamlings- og mødelokaler og ældreboliger). Der kan i centerområdet desuden etableres et mindre antal små boliger, primært egnede Bebyggelsesprocenten må for området som helhed ikke overstige 40. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager. Ikke stationsnært Lokalcenter 86.0 5
Residential area 1620 3.0 Vedtaget Taastrup by 11.0 Residential area 1110.0 Boligområde Åben lav 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 30.0 2 1.5 Området anvendes til fritliggende enfamiliehuse, helårsbeboelse. Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige 30. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage. Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 100% af etagearealet. Der skal minimum udlægges et areal svarende til 2 parkeringspladser pr. bolig. Stationsnært område 87.0 8
Residential area 1630 3.0 Vedtaget Taastrup by 11.0 Residential area 1110.0 Boligområde Åben lav 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 30.0 2 1.5 Området anvendes til fritliggende enfamiliehuse, helårsbeboelse. Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige 30. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage. Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 100% af etagearealet. Der skal minimum udlægges et areal svarende til 1 parkeringsplads pr. 100 m² etageareal. Stationsnært område 88.0 13
Residential area 1640 3.0 Vedtaget Taastrup by 11.0 Residential area 1130.0 Etagebolig 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 50.0 2 3 Området anvendes til etageboliger, helårsbeboelse. Bebyggelsen må for den enkelte ejendom ikke overstige 50. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager. Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 100% af etagearealet. Der skal minimum udlægges et areal svarende til 1,5 parkeringsplads pr. bolig. Stationsnært område 89.0 1
Omrde til offentlige forml 1650 3.0 Vedtaget Taastrup by 71.0 Area for public purposes 7170.0 Område til offentlige formål 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 35.0 1 Området anvendes til skoleformål. Bebyggelsesprocenten må for området som helhed ikke overstige 35. Stationsnært område 90.0 4
Omrde til offentlige forml 1660 3.0 Vedtaget Taastrup by 71.0 Area for public purposes 7170.0 Område til offentlige formål 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden Området anvendes til offentlige formål (plejehjem, beskyttede boliger, fritids- og kulturcenter, børneinstitutioner, legeplads og lignende). De allerede fastlagte friarealer skal bevares. Stationsnært område 91.0 3
Residential area 1661 3.0 Vedtaget Taastrup by 11.0 Residential area 1120.0 Boligområde Tæt lav 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 25.0 1 Området anvendes til dobbelthuse, helårsbeboelse. Bebyggelsesprocenten må for området som helhed ikke overstige 25. Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 100% af etagearealet. Der skal minimum udlægges et areal svarende til 1 parkeringsplads pr. bolig. Stationsnært område 92.0
Residential area 1670 3.0 Vedtaget Taastrup by 11.0 Residential area 1120.0 Boligområde Tæt lav 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 35.0 2 1.5 Området anvendes til dobbelthuse og rækkehuse, helårsbeboelse. Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige 35. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage. Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 100% af etagearealet. Der skal minimum udlægges et areal svarende til 2 parkeringspladser pr. bolig. Stationsnært område 93.0 4
Residential area 1680 3.0 Vedtaget Taastrup by 11.0 Residential area 1140.0 Blandet boligområde 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 30.0 2 1.5 Området anvendes til fritliggende enfamiliehuse, helårsbeboelse. Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige 30. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage. Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 100% af etagearealet. Der skal minimum udlægges et areal svarende til 2 parkeringspladser pr. bolig. Stationsnært område 94.0 18
Residential area 1690 3.0 Vedtaget Taastrup by 11.0 Residential area 1110.0 Boligområde Åben lav 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 30.0 1.5 Området anvendes til fritliggende enfamiliehuse, helårsbeboelse. Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige 30. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage. Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 100% af etagearealet. Der skal minimum udlægges et areal svarende til 2 parkeringspladser pr. bolig. Stationsnært område 95.0 34
Omrde til offentlige forml 1700 3.0 Vedtaget Taastrup by 71.0 Area for public purposes 7170.0 Område til offentlige formål 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 35.0 1 Området anvendes til skoleformål og menighedshus. Bebyggelsesprocenten må for området som helhed ikke overstige 35. Stationsnært område 96.0 3
Rekreativt omrde 1710 3.0 Vedtaget Taastrup by 51.0 Recreational area 5120.0 Idrætsanlæg 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden Området anvendes til idrætsformål (idrætsbaner, haller og lignende). Ikke stationsnært 97.0 19
Residential area 1711 3.0 Vedtaget Taastrup by 11.0 Residential area 1120.0 Boligområde Tæt lav 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 30.0 1 1 Området anvendes til dobbelthuse og rækkehuse (seniorbofællesskab). Bebyggelsesprocenten må for området som helhed ikke overstige 30. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage. Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 100% af etagearealet. Der skal minimum udlægges et areal svarende til 1,3 parkeringsplads pr. bolig. Ikke stationsnært 98.0 1
Residential area 1720 3.0 Vedtaget Taastrup by 11.0 Residential area 1110.0 Boligområde Åben lav 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 30.0 2 1.5 Området anvendes til fritliggende enfamiliehuse, helårsbeboelse. Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige 30. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage. Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 100% af etagearealet. De allerede fastlagte friarealer skal bevares. Der skal minimum udlægges et areal svarende til 2 parkeringspladser pr. bolig. Ikke stationsnært 99.0 21
Residential area 1730 3.0 Vedtaget Taastrup by 11.0 Residential area 1120.0 Boligområde Tæt lav 1.0 Byzone 1.0 fremtidig byzone inden for kommuneplanperioden 35.0 1 1.5 Området anvendes til dobbelthuse og rækkehuse, helårsbeboelse. Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige 35. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage. Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 100% af etagearealet. Der skal minimum udlægges et areal svarende til 1,5 parkeringsplads pr. bolig. Ikke stationsnært 100.0 2

History and comments


This task was created by the system


Task was assigned to Carolin Bellstedt and status was changed: Open → In Progress


Status change: In Progress → Completed